Training&Serviceเตรียมตัวหลักสูตร ISO 39001 การจัดการบุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่งTRANSPORT SAFETY MANAGEMENT

สนใจปรึกษาได้คะ 087-4337653, 089-5102456

รับปรึกษา เตรียมตัว ISO39001
การจัดการบุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TRANSPORT SAFETY MANAGEMENT)
ระยอง ชลบุรี และใกล้เคียง
กรมการขนส่งทางบก ได้ขับเคลื่อนมาตรการ ยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสาร ต้องมีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน

หลักการและเหตุผล

- การวางแผนจัดการการขนส่ง
- การดูแลพนักงานขับรถและความพร้อมของยานพาหนะ
- การกำกับดูแลการขนส่งให้มีความปลอดภัยสูงสุด
- การติดตามการเดินรถผ่านระบบติดตามข้อมูลการเดินทาง
- การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
- การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

...........................

ภารกิจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน
(TRANSPORT SAFETY MANAGER)

การจัดการรถ
- จัดทำแผนบำรุงรักษารถและอุปกรณ์
- ตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์
- ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น

การจัดการ ผู้ขับรถ
- กำหนดหน้าที่พนักงานขับรถ
- จัดทำแผนการทำงานของพนักงานขับรถ
- จัดแผนการอบรมพนักงานขับรถ
- จัดแผนการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ
- ตรวจแอลกอฮอล์
- ตรวจความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
- สุ่มตรวจสารเสพติด

การจัดการ การเดินรถ
- จัดทำแผนการเดินทาง
- ตรวจสอบและจัดการการใช้ความเร็ว
- ตรวจสอบสถานะการเดินทาง
- ประเมินสภาพการจราจร
- ตรวจสอบสถานที่ตั้ง / ผู้ประสานงาน

การจัดการการบรรทุกและโดยสาร
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยในการบรรทุกหรือรถโดยสาร
- ตรวจสอบสภาพ บรรจุภัณฑ์/สินค้า
- ตรวจสอบมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย

การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และประเมินผล
- จัดทำแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- บริหารจัดการ และติดต่อประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- รายงานอุบัติเหตุวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

จองอบรม หรือปรึกษา
เบอร์ 087-433-7653, 089-510-2456
E-mail : eastern.tc2011@gmail.com
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เพิ่มเพื่อน

โพสต์ : 2022-11-16      อ่าน 149

Top