Training&Service

แนวทางการเตรียมทำระบบ การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM)

(Process Safety Management: PSM)

ความปลอดภัยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา อุตสาหกรรมให้เจริญ เติบโตได้อย่างยั่งยืน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM) ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถ อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะนำไปสู่ การพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนั้นกนอ. จึงได้ออก “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ข้อบังคับฯ PSM) และที่แก้ไขเพิ่มเติม” เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายสามารถนำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) ไปดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ


Image


บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Eastern Training & Consultant Co., Ltd.
ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจประเมิน ลำดับ ที่ C-005


จองอบรม หรือปรึกษา
โทร : 087-4337653, 089-5102456
พื้นที่ให้บริการ : ภาคกลาง และภาคตะวันออก

 

 

 

Top