Training&Service

กลุ่มสถานประกอบกิจการที่มีจป.


ประเภทบัญชีของสถานประกอบกิจการที่มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน. บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดาเนินการด้านความปลอดภัย. ในสถานประกอบกิจการ. พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ 16 สิงหาคม 2565)

ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

คลิกเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็มรายการบัญชีท้ายกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

Image

Image

Image

จองอบรม หรือปรึกษา
เบอร์ 087-433-7653, 089-510-2456
E-mail : eastern.tc2011@gmail.com
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

Top