Training&Service

รับให้คำปรึกษา เตรียมพร้อม ISO39001 : เปิดอบรม และเป็นที่ปรึกษา การจัดการบุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

รับให้คำปรึกษา ISO39001
เตรียมตัว เตรียมพร้อม สำหรับการฝึกอบรมบุคคลากร จัดการด้ายความปลอดภัยขนส่ง
โทร 087-4337653, 089-5102456 ศูนย์ ระยอง บริการทั่วไทย


การจัดการบุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
(TRANSPORT SAFETY MANAGEMENT)


กรมการขนส่งทางบก ได้ขับเคลื่อนมาตรการ ยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสาร ต้องมีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน
...........................

Image

Image


ภารกิจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน
(TRANSPORT SAFETY MANAGER)


หลักการและเหตุผล
เมื่อมีอุบัติเหตุ ความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นฯ ความรับผิดชอบต่างๆตกเป็นภาระขององค์กร ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนจะช่วยให้องค์กรของท่าน มีแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการจัดการ การลดความเสี่ยง สร้างความปลอดภัยทางถนน

แนวปฏิบัติ
- การวางแผนจัดการการขนส่ง
- การดูแลพนักงานขับรถและความพร้อมของยานพาหนะ
- การกำกับดูแลการขนส่งให้มีความปลอดภัยสูงสุด
- การติดตามการเดินรถผ่านระบบติดตามข้อมูลการเดินทาง
- การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
- การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

การจัดการรถ
- จัดทำแผนบำรุงรักษารถและอุปกรณ์
- ตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์
- ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น

การจัดการ ผู้ขับรถ
- กำหนดหน้าที่พนักงานขับรถ
- จัดทำแผนการทำงานของพนักงานขับรถ
- จัดแผนการอบรมพนักงานขับรถ
- จัดแผนการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ
- ตรวจแอลกอฮอล์
- ตรวจความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
- สุ่มตรวจสารเสพติด

การจัดการ การเดินรถ
- จัดทำแผนการเดินทาง
- ตรวจสอบและจัดการการใช้ความเร็ว
- ตรวจสอบสถานะการเดินทาง
- ประเมินสภาพการจราจร
- ตรวจสอบสถานที่ตั้ง / ผู้ประสานงาน

การจัดการการบรรทุกและโดยสาร
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยในการบรรทุกหรือรถโดยสาร
- ตรวจสอบสภาพ บรรจุภัณฑ์/สินค้า
- ตรวจสอบมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย

การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และประเมินผล
- จัดทำแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- บริหารจัดการ และติดต่อประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- รายงานอุบัติเหตุวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

จองอบรม หรือปรึกษา
เบอร์ 087-433-7653, 089-510-2456
E-mail : eastern.tc2011@gmail.com
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

Top