Profile

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารคุณภาพ และการบริหารองค์กร

 

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ ปี 2554 ด้วยเจตนารมณ์แห่งการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อลดควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและโรคจากการทำงาน โดยให้บริการงานฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและให้คำปรึกษาวำงระบบ การบริหารองค์กรเช่นคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,GMP ,PSM

 

Our Services

บริการงานฝึกอบรม
ฝึกอบรม : จป.หัวหน้างาน , เทคนิค , คปอ ไทย, จีน, อังกฤษ,ญี่ปุ่น
ฝึกอบรม : การช่วยเหลือช่วยชีวิต CPR
ฝึกอบรม : นั่งร้านและการทางานบนที่สูง
ฝึกอบรม : ปั่นจั่น(ตามกฏหมาย)
ฝึกอบรม : ข้อบังคับ PSM
ฝึกอบรม : ด้านสิ่งแวดล้อม , อาชีวอนามัยฯ
ฝึกอบรม : ระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP ,PSM
บริการบุคลากร ด้านความปลอดภัย
บริการอบรม Consult Training
บริการงานที่ปรึกษาระบบการจัดการ