บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร 087-433-7653, 089-510-2456 |
แฟ็กซ์ 038-024-377
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารองค์กร - ระบบคุณภาพ ISO,PSM
บริการบุคลากรด้านความปลอดภัย และ วางระบบบัญชี-ภาษี
คุณณัฐธยาน์ เดชปัญญารัตน์ 089-510-2456

อบรมความปลอดภัย ระบบคุณภาพ ISO

ISO

อบรมความปลอดภัย ระบบคุณภาพ ISO

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ที่ปรึกษาธุรกิจ

วางระบบบัญชี - ภาษี
การพัฒนาบุคคล (Rescue)

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

ฝึกอบรม

ให้คาปรึกษาระบบบริหาร ,ความปลอดภัย ,ความปลอดภัยกระบวนการผลิต

บริการเช่าอุปกรณ์ความปลอดภัย

บริการบุคลากร

บริการบุคคลากร Safety กู้ภัย , ผู้ช่วยเหลือ จป. ระดับต่างๆ

เทคนิคการกู้ภัยที่สูงและที่อับอากาศ

 

การฝึกภาคปฏิบัติ เทคนิคการกู้ภัยที่สูงและที่อับอากาศ

Services

Promotion