Training&Serviceอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต PSM Internal Auditorอบรมผู้ตรวจประเมินภายในฯ PSM Internal Auditor
16-17-18 มิ.ย.2564
*ราคา*พิเศษ! อบรมออนไลน์ Zoom

โทรศัพท์ 087-433-7653 ระยอง

5,000บาท เท่านั้น! (3วัน Online-ZOOM 2021)

ดูรายละเอียดในภาพ
**จองอบรมPSM / ISO รอบต่อไป หรือต้องการทีมผู้เชียวชาญเข้าไปดูแลระบบ/แก้ปัญหา PSM/ISO สอบถาม 087-433-7653

ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 116/2561

เนื้อหา
ตีความข้อกำหนดข้อบังคับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
แนะนำแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมการตรวจประเมินภายใน
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับโรงงานที่มีการใช้/เก็บสารเคมีวัตถุอันตราย

โดย..
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับ กนอ. ลำดับขึ้นทะเบียน C-005
โทรศัพท์ 087-433-7653
E-mail : eastern.tc2011@gmail.com
**** จองอบรมรอบต่อไป สอบถาม 087-433-7653

โพสต์ : 2021-06-10      อ่าน 248

Top