Training&Serviceหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต(PSM Internal Auditor)

ตะวันออก เทรนนิ่ง ฯ นิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก กับ การนิคมฯ ลำดับที่ C-005ตะวันออก เทรนนิ่ง ฯ นิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก กับ การนิคมฯ ลำดับที่ C-005 มีวิทยากรและที่ปรึกษาระดับคุณภาพ มีประสบการณ์ให้การให้คำปรึกษามาอย่างเชี่ยวชาญ ในระบบ PSM ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี , อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ และอุตสาหกรรมน้ำมัน ฯ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ,ความเข้าใจ ,เครื่องมือ , ตัวอย่าง Work shop ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง หากท่านอยู่ในองค์กรที่มีความจำเป็น หรือให้ความสำคัญต่อระบบบริหารความปลอดภัย กระบวนการผลิต เลือกองค์กรตะวันออกฯ ท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุด / บริษัท ฯ เปิดอบรมทั้งแบบ IN-House และ Public สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 087-433-7653

โพสต์ : 2020-10-20      อ่าน 36

Top