Training&Serviceประกอบกิจการ ด้านฝึกอบรมสัมมนา


บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001 ให้บริการฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา,ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ระบบคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, GMP, HACCP, PSM ประกอบกิจการ ด้านฝึกอบรมสัมมนา - หลักสูตร ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - หลักสูตร ด้านบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบคุณภาพ, การจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต - วางระบบงานด้านบัญชี ,ด้านบริหารการตลาด ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอนบ่อย - ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับ ปั่นจั่น 4 ผู้ , 3 ผู้ - การผูกรัดวัสดุอย่างปลอดภัย - หลักสูตร พรบ. ลูกจ้างเข้างานใหม่ - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า - ความตระหนักในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับหัวหน้างาน,บริหาร และ คปอ.(คณะกรรมการความปลอดภัยฯ) - การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง

โพสต์ : 2018-05-23      อ่าน 523

Top