Training&Serviceโครงการอบรม -ให้คำปรึกษา ระบบ การจัดการอาชีอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 Occupational Hea


มาตรฐานในแวดวง Safety ที่รู้จักกันทั่วโลก Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) หรือ OHSAS 18001:2007 ได้ถูกใช้ควบคู่ไปกับ ระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 จนกระทั่งแนวคิดการสร้างมาตรฐานด้วยโครงสร้างเดียวกัน เพื่อให้สามารถจัดการได้สะดวกและง่ายมากขึ้น จนมาเป็น ISO 45001: 2018 สำหรับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน 1) กิจกรรมอบรม 5 วัน 2) ให้คำปรึกษา 4-วัน (หรือมากกว่า) 3) ตรวจประเมิน 3 วัน ขึ้นอยู่กับขอบเขต และขนาดองค์กร (พนักงาน ไม่เกิน 200 คน # 12วัน) สอนให้สามารถ สร้างเอกสาร และมีตัวอย่างเอกสาร ให้ตลอดทั้งระบบ หัวข้ออบรม A.ข้อกำหนดISO45001:2018 B.การประเมินอันตราย C.การระบุความเสี่ยงและการดำเนินการควบคุม D. กฎหมายและการประเมินความสอดคล้อง E.การตรวจติดตามภายใน ประโยชน์ A.ได้รับรองมาตรฐาน ตามระยะเวลา B.บุคลากรได้รับการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ C.ปรับปรุง ยกระดับการจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย D. ลดระดับอันตรายและความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โพสต์ : 2018-05-14      อ่าน 419

Top