Training&Serviceโครงการอบรม-ให้คำปรึกษา ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015


กิจกรรมที่ให้บริการ กิจกรรมอบรม 5 วัน , ให้คำปรึกษา 4 วัน (หรือมากกว่า ตามขอบเขตงาน) และ ตรวจประเมิน 2 วัน รวมจำนวนวัน 11 + วัน หัวข้ออบรม 1. ข้อกำหนด(ตีความ) ISO 9001: 2015 2. ประเมินบริบทและความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยง 3. บทบาทผู้บริหารในระบบ ISO และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 4. Internal Audit (2 วัน)ประโยชน์ จากโครงการ - ได้รับการรับรองตามระยะเวลา - บุคลากรได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และความตระหนักด้านคุณภาพ ปรับปรุง ยกระดับการจัดการด้านระบบริหารคุณภาพ - สร้างมาตรฐานคุณภาพ และความเชื่อมั่นต่อลูกค้า บริการจัดอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร, ธุรกิจและองค์กร ในรูปแบบ In-House Training, และ Public Training โดยวิทยากรมืออาชีพ มากประสบการณ์ สำนักงาน : บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลท์แตนท์ จำกัด 155/128 หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 Tel.+66(0)87-433-7653 Fax.+66(0)3802-4377 Website: www.Easterntc.com Email: Eastern.tc2011@gmail.com

โพสต์ : 2018-05-14      อ่าน 525

Top