Training&Service

ผู้ตรวจประเมินPSM(PSM Internal/External Audit)ความปลอดภัยกระบวนการผลิต ProcessSafetyManagement

การบังคับใช้กฎหมาย ผู้ประกอบการ ที่ตั้งอยู่ในเขต การนิคมอุตสาหกรรม ที่เข้าข่าย ต้องดำเนินการ เรื่องการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทโรงงงานที่เข้าข่าย

(1) ที่มีกระบวนการ เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง ในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง
มากกว่า หรือ เท่ากับ ปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับ

(2) กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับแก๊สไวไฟ หรือ ของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครอง ตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัม หรือ 10,000 ปอนด์ ขึ้นไป ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง

หลักเกณฑ์

: ตรวจประเมินภายใน ทุก 1 ปี

: ตรวจประเมินภายนอก ทุก 3 ปี

หรือ กรณีเกิดอุบัติเหตุ (ที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยกระบวนการผลิต)
หรือ กรณีขอขยายกำลังการผลิต ( ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต)

: ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก ประกอบกับการขอต่ออายุ หรือ ขออนุญาต ต่อ กนอ.

กำหนดการบังคับใช้
: เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี ( 14 พค 2564) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กำหนดการบังคับใช้
: เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี ( 14 พค 2561) นิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง

การจัดกาความปลอดภัยกระบวนการผลิต คือ การจัดการ ให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ และ การบาดเจ็บ ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย ร้ายแรง โดยใช้มาตรการทางการจัดการ และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ในการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต และให้หมายความรวมถึง การจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และ การขนส่งหรือเคลื่อนย้าย ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

โดยวิทยากรขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับ กนอ.ตามประกาศการนิคมฯที่116/2561


บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Eastern Training & Consultant Co., Ltd.
ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจประเมิน ลำดับ ที่ C-005

จองอบรม หรือปรึกษา PSM/ ISO โทร
087-4337653,
089-5102456
พื้นที่ให้บริการ : ภาคกลาง และภาคตะวันออก

อบรมISO , PSM และรับเป็นที่ปรึกษา รับทำเอกสาร
ตำราไทยจีนอังกฤษ ใน-นอกสถานที่

 

 

 

Top