Training&Service

PSM Requirement มาตรฐานและข้อกำหนด การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต(Standard & Requirement of PSM))

ตะวันออก เทรนนิ่ง ฯ นิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก กับ การนิคมฯ ลำดับที่ C-005


มีวิทยากรและที่ปรึกษาระดับคุณภาพ มีประสบการณ์ให้การให้คำปรึกษามาอย่างเชี่ยวชาญ ในระบบ PSM ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี , อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ และอุตสาหกรรมน้ำมัน ฯ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ,ความเข้าใจ ในข้อบังคับของการนิคมฯ ที่ประกาศใช้ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง หากท่านอยู่ในองค์กรที่มีความจำเป็น หรือให้ความสำคัญต่อระบบบริหารความปลอดภัย กระบวนการผลิต เลือกองค์กรตะวันออกฯ ท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุด / บริษัท ฯ


เปิดอบรมทั้งแบบ IN-House และ Public สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 087-433-7653,086-889-7436การบังคับใช้กฎหมาย ผู้ประกอบการ ที่ตั้งอยู่ในเขต การนิคมอุตสาหกรรม ที่เข้าข่าย ต้องดำเนินการ เรื่องการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ประเภทโรงงงานที่เข้าข่าย


(1) ที่มีกระบวนการ เกี่ยวข้องกับ สารเคมีอันตรายร้ายแรง ในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง
มากกว่า หรือ เท่ากับ ปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับ


(2) กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับแก๊สไวไฟ หรือ ของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครอง ตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัม หรือ 10,000 ปอนด์ ขึ้นไป ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง


หลักเกณฑ์


: ตรวจประเมินภายใน ทุก 1 ปี


: ตรวจประเมินภายนอก ทุก 3 ปี


หรือ กรณีเกิดอุบัติเหตุ (ที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยกระบวนการผลิต)
หรือ กรณีขอขยายกำลังการผลิต ( ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต)


: ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก ประกอบกับการขอต่ออายุ หรือ ขออนุญาต ต่อ กนอ.


กำหนดการบังคับใช้

: เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี ( 14 พค 2564) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


กำหนดการบังคับใช้

: เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี ( 14 พค 2561) นิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง


การจัดกาความปลอดภัยกระบวนการผลิต คือ การจัดการ ให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ และ การบาดเจ็บ ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย ร้ายแรง โดยใช้มาตรการทางการจัดการ และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ในการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต และให้หมายความรวมถึง การจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และ การขนส่งหรือเคลื่อนย้าย ในเขตนิคมอุตสาหกรรม


โดยวิทยากรขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับ กนอ.ตามประกาศการนิคมฯที่116/2561บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Eastern Training & Consultant Co., Ltd.

ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจประเมิน ลำดับ ที่ C-005

จองอบรม หรือปรึกษา PSM/ ISO โทร
087-4337653,
089-5102456

พื้นที่ให้บริการ : ภาคกลาง และภาคตะวันออกอบรมISO , PSM และรับเป็นที่ปรึกษา รับทำเอกสาร

ตำราไทยจีนอังกฤษ ใน-นอกสถานที่

 

 

 

Top