Training&Service

รับบริการเป็นที่ปรึกษารายปี (MR) 9000:2015

ด้วยความเข้าใจในธุรกิจ SME เป็นอย่างดี เมื่อท่านต้องการผู้ช่วยในการจัดทำ แก้ไขปรับปรุง หรือ UP GRADE Version 9000:2015

เราพร้อมให้บริการแบบมืออาชีพ ให้คำปรึกษา รายครั้ง รายปี กำหนดจำนวนคร้งที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาก้บลูกค้าต่อเดือน สามารถสอบถามและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุสัญญา งานที่เราสามารถดำเนินการได้

* ทำเอกสารและให้คำแนะนำ เมื่อเพิ่ม Scope หรือเมื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
* ทบทวนหรือจัดทำฟอร์ม เอกสารสนับสนุนในระบบ
* จัดทำแผนการ Internal Audit, ให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR)
* จัดทำแผน และงาน Management Review
* ช่วยกำหนดกลยุทธ์, กำหนด KPI, บริบท, ประเมินความเสี่ยง
* อบรมข้อกำหนดให้กับพนักงานใหม่
* Pre Audit รับการตรวจจาก CB/ลูกค้า ทุกกระบวนการ

โดย วิทยากร/ที่ปรึกษา สังกัดกระทรวงการคลัง และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 

 

Top