Training&Service

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลการปฐมพยาบาลมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ1. เพื่อช่วยชีวิต2. เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย3. เพื่อทำให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว4. เพื่อป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังการปฐมพยาบาลแบบต่าง ๆ

 

 

 

Top