Training&Service

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าการทํางานกับไฟฟ้า1. เฉพาะผู้จัดการ และพนักงานไฟฟ้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณที่มีป้ายสัญลักษณะอันตราย เช่น " ไฟฟ้าแรงสูง " หรือ “สถานีย่อย”2. เฉพาะวิศวกรไฟฟ้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้แตะต่องวงจรไฟฟ้า(สวิตชหม้อแปลง แผงสวิตช เป็นต้น)3. ถ้าพบว่ามีภาวะผิดปกติเกิดขึ้นในอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟ ให้ปิดสวิตช์ทันที แล้วรายงานให้หัวหน้างาน หรือวิศวกรไฟฟ้าทราบ4. อย่าแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟขณะที่มือเปียก หรือเท้าเปล่า5. ให้สัญญาณเมื่อเปิด และปิดแหลังพลังงานไฟฟ้า ตรวจสอบให้มั่นใจว่าปลอดภัย ก่อนการเปิด หรือปิดสวิตช์ไฟฟ้า6. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบว่ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง และอุปกรณ์ความปลอดภัย ทํางานอย่างเหมาะสม7. แม้กระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำก็มีอันตรายถ้าขาดความระมัดระวัง แม้ว่าแรงดันไฟฟ้าอาจต่ำถึง 100 V ก็ทําให้ตายได้ ดังนั้นการใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง8. ปิดสวิตชทุกครั้งก่อนการทําความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

 

 

Top