Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

โครงการอบรม-ให้คำปรึกษา ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015    
กิจกรรมที่ให้บริการ กิจกรรมอบรม 5 วัน , ให้คำปรึกษา 4 วัน (หรือมากกว่า ตามขอบเขตงาน) และ ตรวจประเมิน 2 วัน รวมจำนวนวัน 11 + วัน หัวข้ออบรม 1. ข้อกำหนด(ตีความ) ISO 9001: 2015 2. ประเมินบริบทและความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยง 3. บทบาทผู้บริหารในระบบ ISO และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 4. Internal Audit (2 วัน)

 
 
 

click for details

 

ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน   

 
 

ก่อนหน้า   1   2   3  
Top