Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

อบรม จป เทคนิค 27-29 ก.ค.63 (ระยอง)   
อบรม จป เทคนิค 27-29 ก.ค.63 (ระยอง) 087-433-7653

 
 
 

click for details

 

บริการให้คำปรึกษา และอบรมระบบบริหารจัดการ   

 
 
 

click for details

 

ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน   

 
 
 

click for details

 

โครงการอบรม -ให้คำปรึกษา ระบบ การจัดการอาชีอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 Occupational Hea   
มาตรฐานในแวดวง Safety ที่รู้จักกันทั่วโลก Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) หรือ OHSAS 18001:2007 ได้ถูกใช้ควบคู่ไปกับ ระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 จนกระทั่งแนวคิดการสร้างมาตรฐานด้วยโครงสร้างเดียวกัน เพื่อให้สามารถจัดการได้สะดวกและง่ายมากขึ้น จนมาเป็น ISO 45001: 2018 สำหรับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน 1) กิจกรรมอบรม 5 วัน 2) ให้คำปรึกษา 4-วัน (หรือมากกว่า) 3) ตรวจประเมิน 3 วัน ขึ้นอยู่กับขอบเขต และขนาดองค์กร (พนักงาน ไม่เกิน 200 คน # 12วัน) สอนให้สามารถ สร้างเอกสาร และมีตัวอย่างเอกสาร ให้ตลอดทั้งระบบ

 
 
 

click for details

 

เรามีตำราสอนภาษาจีน   
เรามีตำราสอนภาษาจีน ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัย ในราคาพิเศษ
我们有中文培训安全员管理和安全委员会管理,而且有优惠价

 
 
 

click for details

 

ประกอบกิจการ ด้านฝึกอบรมสัมมนา   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001 ให้บริการฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา,ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ระบบคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, GMP, HACCP, PSM

 
 
 

click for details

 

หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการบริหารความปลอดภัย (PSM)   
ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการบริหารความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 โดย วิทยากรขึ้นทะเบียน ผู้ตวรจประเมินกับ กนอ. ตามประกาศการนิคมฯ 116/2561

 
 
 

click for details

 

ผลงานการได้รับการรับรอง   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลท์แตนท์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO-9001-2015

 
 

1   2   3   ถัดไป  
Top