Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

โครงการอบรม-ให้คำปรึกษา ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015    
กิจกรรมที่ให้บริการ กิจกรรมอบรม 5 วัน , ให้คำปรึกษา 4 วัน (หรือมากกว่า ตามขอบเขตงาน) และ ตรวจประเมิน 2 วัน รวมจำนวนวัน 11 + วัน หัวข้ออบรม 1. ข้อกำหนด(ตีความ) ISO 9001: 2015 2. ประเมินบริบทและความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยง 3. บทบาทผู้บริหารในระบบ ISO และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 4. Internal Audit (2 วัน)

 
 
 

click for details

 

ประกอบกิจการ ด้านฝึกอบรมสัมมนา   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001 ให้บริการฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา,ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ระบบคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, GMP, HACCP, PSM

 
 
 

click for details

 

หลักสูตร: “การตีความตามข้อกำหนด การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018)”   
อบรมวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
รับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนจำกัด เพียงท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม Vat)
เหมาะสำหรับ
1. ผู้บริหาร/ตัวแทนฝ่ายบริหาร
2. จป. หรือ คณะทำงานที่ต้องการปรับระบบบริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
3. ผู้ที่สนใจการอบรมหลักสูตรนี้
โดย..วิทยากร ท่านอาจารย์พนม บุญมาก
เนื้อหาการอบรม
1. แนะนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ข้อกำหนด ISO 45001 : 2018
3. การประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนด

 
 
 

click for details

 

หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการบริหารความปลอดภัย (PSM)   
ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการบริหารความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 โดย วิทยากรขึ้นทะเบียน ผู้ตวรจประเมินกับ กนอ. ตามประกาศการนิคมฯ 116/2561

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค   

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน   
จัดอบรมวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลาอบรม 8.30 น. ถึง 16.30 น. สนใจสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกอบรม - คุณเกตุกมล ชาวบ้านสิงห์ Tel. 099 -1604462 - คุณณัฐธยา พลอยเดชคุ้ม Tel. 087- 4337653 - คุณณัฐชมกร หอมศิริ Tel. 091- 6269551 Line id : Nut4325

 
 
 

click for details

 

ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน   

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม : ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับฯ และผู้ยึดเกาะวัสดุ   
อบรมวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560
รับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนจำกัด เพียงท่านละ 4,500 บาท ( ไม่รวม Vat )
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ควบคุมงาน, ผู้ให้สัญญาณ และผู้ยึดเกาะวัสดุ
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
3. ผู้ที่สนใจในการอบรมหลักสูตรนี้ทุกท่าน
โดย..วิทยากร อาจารย์ไกรศรี พรหมณรงค์

 
 

1   2   3   ถัดไป  
Top