Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

โครงการอบรม -ให้คำปรึกษา ระบบ การจัดการอาชีอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 Occupational Hea   
มาตรฐานในแวดวง Safety ที่รู้จักกันทั่วโลก Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) หรือ OHSAS 18001:2007 ได้ถูกใช้ควบคู่ไปกับ ระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 จนกระทั่งแนวคิดการสร้างมาตรฐานด้วยโครงสร้างเดียวกัน เพื่อให้สามารถจัดการได้สะดวกและง่ายมากขึ้น จนมาเป็น ISO 45001: 2018 สำหรับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน 1) กิจกรรมอบรม 5 วัน 2) ให้คำปรึกษา 4-วัน (หรือมากกว่า) 3) ตรวจประเมิน 3 วัน ขึ้นอยู่กับขอบเขต และขนาดองค์กร (พนักงาน ไม่เกิน 200 คน # 12วัน) สอนให้สามารถ สร้างเอกสาร และมีตัวอย่างเอกสาร ให้ตลอดทั้งระบบ

 
 
 

click for details

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน เดือนกันยายน 2562   
บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 
 
 

click for details

 

หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการบริหารความปลอดภัย (PSM)   
ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการบริหารความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 โดย วิทยากรขึ้นทะเบียน ผู้ตวรจประเมินกับ กนอ. ตามประกาศการนิคมฯ 116/2561

 
 
 

click for details

 

   

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค   
จำกัดจำนวน 20 ท่านเท่านั้นค่ะ

 
 
 

click for details

 

บริการให้คำปรึกษา และอบรมระบบบริหารจัดการ   

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน"ระดับหัวหน้างาน"   

 
 
 

click for details

 

ประกอบกิจการ ด้านฝึกอบรมสัมมนา   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001 ให้บริการฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา,ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ระบบคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, GMP, HACCP, PSM

 
 

1   2   3   ถัดไป  
Top