Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

อบรมผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต PSM Internal Auditor   


อบรมผู้ตรวจประเมินภายในฯ PSM Internal Auditor
16-17-18 มิ.ย.2564
*ราคา*พิเศษ! อบรมออนไลน์ Zoom

โทรศัพท์ 087-433-7653 ระยอง

5,900บาท เท่านั้น! (3วัน Online-ZOOM 2021)

ดูรายละเอียดในภาพ

 
 
 

click for details

 

บริการปรับรื้อระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อบรมผ่านออนไลน์ฟรี!! 1 วัน   *ราคา*พิเศษ! ISO 9001:2015


โทรศัพท์ 087-433-7653
ดูรายละเอียดในภาพ

 
 
 

click for details

 

Promotion ภายใน 30 ก.ค. 2564 ข้อกำหนด PSM-2วัน สนใจ อบรมออนไลน์   

ภายใน 30 ก.ค. 2564

*ราคา*พิเศษ! องค์กรใดอยู่ระหว่างจักทำอบรม PSM ความปลอดภัยกระบวนการผลิต สนใจอบรมออนไลน์ ติดต่อด้านล่าง


โทรศัพท์ 087-433-7653
ดูรายละเอียดในภาพ

 
 
 

click for details

 

Promotion โควิด! โควิด! โควิด! ท่านมีคำถาม:ปัญหา ISO 9001:2015 ติด CAR เรื่องใดๆถามมา-ตอบไป   


*ราคา*พิเศษ! ISO 9001:2015


โทรศัพท์ 087-433-7653
ดูรายละเอียดในภาพ

 
 
 

click for details

 

จองด่วน*ราคา*พิเศษ! ถึง30ก.ค.64 ตรวจประเมินภายนอก PSM External Audit ระยอง-ชลบุรี เท่านั้น   

วันนี้ ถึง30ก.ค.64 เท่านั้น

*ราคา*พิเศษ! ตรวจประเมินภายนอก PSM External Audit
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ระยอง-ชลบุรี เท่านั้น

โทรศัพท์ 087-433-7653
ดูรายละเอียดในภาพ

 
 
 

click for details

 

ซ่อมระบบ ISO 9001 :2015 งานพัง เราปรับปรุงให้ ราคาพิเศษ ช่วงโควิด   
หากท่านเป็นองค์กรที่เคยได้รับรองระบบ ISO9001:2015 แล้วแต่มีปัญหาการปฏิบัติจริง เราเป็นที่ปรึกษาให้ ราคาพิเศษ ช่วงโควิด

 
 
 

click for details

 

รับconsult และ รับตรวจประเมินภายนอก PSM (ตามบังคับใช้กฏหมาย)   
การบังคับใช้กฎหมาย ผู้ประกอบการ ที่ตั้งอยู่ในเขต การนิคมอุตสาหกรรม ที่เข้าข่าย ต้องดำเนินการ เรื่องการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทโรงงงานที่เข้าข่าย
(1) ที่มีกระบวนการ เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง ในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง มากกว่า หรือ เท่ากับ ปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับ
(2) กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับแก๊สไวไฟ หรือ ของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครอง ตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัม หรือ 10,000 ปอนด์ ขึ้นไป ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง

หลักเกณฑ์
: ตรวจประเมินภายใน ทุก 1 ปี
: ตรวจประเมินภายนอก ทุก 3 ปี
หรือ กรณีเกิดอุบัติเหตุ (ที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยกระบวนการผลิต) หรือ กรณีขอขยายกำลังการผลิต ( ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต)
: ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก ประกอบกับการขอต่ออายุ หรือ ขออนุญาต ต่อ กนอ.

กำหนดการบังคับใช้
: เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี ( 14 พค 2564) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กำหนดการบังคับใช้
: เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี ( 14 พค 2561) นิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง

 
 
 

click for details

 

ผลงานการได้รับการรับรอง   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลท์แตนท์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO-9001-2015

 
 

1   2   ถัดไป  
Top