Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

บริการให้คำปรึกษา และอบรมระบบบริหารจัดการ   

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค   

 
 
 

click for details

 

ผลงานการได้รับการรับรอง   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลท์แตนท์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO-9001-2015

 
 
 

click for details

 

ประกอบกิจการ ด้านฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรภาษาจีน   
บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001 ให้บริการฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา,ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ระบบคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, GMP, HACCP, PSM

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรอบรม : ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับฯ และผู้ยึดเกาะวัสดุ   
อบรมวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560
รับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนจำกัด เพียงท่านละ 4,500 บาท ( ไม่รวม Vat )
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ควบคุมงาน, ผู้ให้สัญญาณ และผู้ยึดเกาะวัสดุ
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
3. ผู้ที่สนใจในการอบรมหลักสูตรนี้ทุกท่าน
โดย..วิทยากร อาจารย์ไกรศรี พรหมณรงค์

 
 
 

click for details

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน เดือนกันยายน 2562   
บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 
 
 

click for details

 

โครงการอบรม-ให้คำปรึกษา ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015    
กิจกรรมที่ให้บริการ กิจกรรมอบรม 5 วัน , ให้คำปรึกษา 4 วัน (หรือมากกว่า ตามขอบเขตงาน) และ ตรวจประเมิน 2 วัน รวมจำนวนวัน 11 + วัน หัวข้ออบรม 1. ข้อกำหนด(ตีความ) ISO 9001: 2015 2. ประเมินบริบทและความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยง 3. บทบาทผู้บริหารในระบบ ISO และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 4. Internal Audit (2 วัน)

 
 
 

click for details

 

ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน   

 
 

1   2   3   ถัดไป  
Top