Training&Service

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

 


 

click for details

 

หลักสูตร มาตรฐานและข้อกำหนด การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต(Standard & Requirement of PSM))   
ตะวันออก เทรนนิ่ง ฯ นิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก กับ การนิคมฯ ลำดับที่ C-005

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต(PSM Internal Auditor)   
ตะวันออก เทรนนิ่ง ฯ นิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก กับ การนิคมฯ ลำดับที่ C-005

 
 
 

 

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต   

 
 
 

 

   

 
 
 

click for details

 

ผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต   
ผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต PSM Internal Auditor (ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน กับ กนอ.รหัส C-005)

 
 
 

click for details

 

มาตรฐานและข้อกำหนดการจัดความปลอดภัยในกระบวนการผลิต   
มาตรฐานและข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต Standard & Requirement of Process Safety Management (ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน กับ กนอ.รหัส C-005)

 
 
 

click for details

 

หลักสูตร คณะกรรมการความความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ(คปอ.)   
หลักสูตรอบรม 12 ชม 2 วัน เปิดอบรมวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ท่านละ 2,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีฯ)

 
 
 

click for details

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน   
หลักสูตรอบรม 12 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน เปิดอบรมวันที่ 18-19 กันยายน 2563

 
 

1   2   3   4   ถัดไป  
Top