Profile

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารคุณภาพ และการบริหารองค์กร

 

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการ เมื่อ ปี 2554 ด้วยเจตนารมณ์แห่งการพัฒนางานด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อลด ควบคุม และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและโรคจากการ ทำงาน โดยให้บริการงานฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงานและให้คำปรึกษาวำงระบบ การบริหารองค์กร เช่นคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP ,PSM

 

Our Services

บริการงานฝึกอบรม
ฝึกอบรม : อัคคีภัย(ตามกฏหมาย)
ฝึกอบรม : อับอากาศ(ตามกฏหมาย)
ฝึกอบรม : จป./คปอ.(ตามกฏหมาย)
ฝึกอบรม : ปั่นจั่น(ตามกฏหมาย)
ฝึกอบรม : ด้านความปลอดภัย
ฝึกอบรม : เทคนิคความปลอดภัย
ฝึกอบรม : ระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP ,PSM
บริการบุคลากร/อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
บริการงานที่ปรึกษาระบบการจัดการ
บริการงานบัญชี/ที่ปรึกษาธุรกิจ
งานที่ปรึกษาด้านกฏหมาย