บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร 087-433-7653, 099-160-4462 |
แฟ็กซ์ 038-024-377
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารองค์กร - ระบบคุณภาพ ISO
ด้านการพัฒนาทักษะบุคคลากร และ วางระบบบัญชี-ภาษี
อาจารย์ ณัฐธยาน์ 089-510-2456

อบรมความปลอดภัย ระบบคุณภาพ ISO

ISO

อบรมความปลอดภัย ระบบคุณภาพ ISO

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

ฝึกอบรม

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ ,และด้านการบริหารองค์กร

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ที่ปรึกษาธุรกิจ

วางระบบบัญชี - ภาษี
การพัฒนาบุคคล (Rescue)

บริการเช่าอุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์ความปลอดภัย

บริการเช่าอุปกรณ์ความปลอดภัย

เทคนิคการกู้ภัยที่สูงและที่อับอากาศ

 

การฝึกภาคปฏิบัติ เทคนิคการกู้ภัยที่สูงและที่อับอากาศ

Services

Promotion